Quản lý giáo viên
Tính năng chính:
• Quản lý hồ sơ giáo viên
• Quản lý phân công giảng dạy
• Quản lý sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm
• Quản lý khen thưởng kỷ luật.