img hocsinh
Tính năng chính:
• Quản lý thông tin kỳ thi
• Hỗ trợ tổ chức thi: lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi,…
• Quản lý kết quả kỳ thi: vi phạm, điểm thi
• Chuyển kết quả thi vào sổ điểm
• Tạo báo cáo: danh sách thí sinh, kết quả thi,…