img hethong
Tính năng chính:
• Quản lý người dùng
• Phân quyền người dùng
• Khởi tạo dữ liệu đầu năm
• Khai báo thông tin: lớp  môn, giáo viên, thời gian năm học, …
• Kết chuyển dữ liệu từ năm học cũ.