img hethong
Tính năng chính:
• Quản lý trường
• Tra cứu thông tin giáo viên, học sinh
• Tổng hợp báo cáo
• Kết xuất dữ liệu đưa lên website/cổng thông tin