img hethong
Tính năng chính:
• Quản lý hồ sơ
• Quản lý học tập: con điểm, tổng kết điểm, đánh giá kết quả học tập
• Quản lý rèn luyện: điểm danh, khen thưởng, kỷ luật...
• Phụ huynh: nhận tin nhắn từ hệ thống, nhắn tin tra cứu kết quả học tập
• Tạo báo cáo gửi cấp trên