HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE CƠ BẢN
 STT  Nội dung  Chi tiết
  1
Upload file word và excel vào bài viết
  2
Hướng dẫn thêm mới, chỉnh sửa menu
  3
Hướng dẫn thêm mới, chỉnh sửa bài viết
  4
Cài nhạc nền cho trang web
  5
Cấu hình chung
  6
Resize - Crop size (nén ảnh) hình ảnh tự động
  7
HD Phân quyền user website
  8
Tạo liên kết web
  9
Đính kèm file cho bài viết
  10
Tạo album hình
  11
Upload Video
  12
Quản lý thành viên
  13
Hướng dẫn thay đổi banner
  14
Hướng dẫn ẩn/hiện danh mục tin tức trang chủ
  15
Hướng dẫn cấp quyền tạo, chỉnh sửa bài viết
  16
Hướng dẫn cấp quyền xem bài viết
  17
Hướng dẫn thay đổi banner flash
  18
Hướng dẫn quản lý chủ đề
  19
Cấu hình chức năng tra cứu điểm